ĐỊA CHỈ IP VÀ SỐ HIỆU MẠNG (ASN)

Tổng số lượng địa chỉ IPv4

16.300.800

địa chỉ

Tổng số lượng địa chỉ IPv6

30.503

tỷ tỷ tỷ địa chỉ

Tổng số ASN

690

số lượng ASN

Tổng số thành viên

983

thành viên