ĐỊA CHỈ IP VÀ SỐ HIỆU MẠNG (ASN)

Tổng số lượng địa chỉ IPv4

16.251.136

địa chỉ

Tổng số lượng địa chỉ IPv6

23.927

tỷ tỷ tỷ địa chỉ

Tổng số ASN

608

số lượng ASN

Tổng số thành viên

881

thành viên