ĐỊA CHỈ IP VÀ SỐ HIỆU MẠNG (ASN)

Tổng số lượng địa chỉ IPv4

16.233.728

địa chỉ

Tổng số lượng địa chỉ IPv6

21.392

tỷ tỷ tỷ địa chỉ

Tổng số ASN

581

số lượng ASN

Tổng số thành viên

851

thành viên