ĐỊA CHỈ IP VÀ SỐ HIỆU MẠNG (ASN)

Tổng số lượng địa chỉ IPv4

16.278.272

địa chỉ

Tổng số lượng địa chỉ IPv6

27.730

tỷ tỷ tỷ địa chỉ

Tổng số ASN

652

số lượng ASN

Tổng số thành viên

934

thành viên